Regulamin Zebrania Mieszkańców

„Regulamin Zebrania Mieszkańców” to dokument określający zasady organizacji i przeprowadzania zebrania mieszkańców. Zawiera informacje o sposobie zwoływania zebrań, procedurach głosowania, prawach i obowiązkach uczestników, a także o sposobie podejmowania i protokołowania decyzji. Celem regulaminu jest zapewnienie sprawnej i demokratycznej komunikacji między mieszkańcami, a także efektywnego rozwiązywania wspólnych problemów i kształtowania polityki wspólnoty.